Allmänna villkor

1. Allmänt

Långivare:
Luma Finans AB, org. nr. 556902-7344
Adress: Hammarby Allé 93
120 63 Stockholm

Luma Finans AB har tillstånd av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm (www.fi.se) att, enligt Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, lämna krediter till konsumenter. Luma Finans AB tillämpar Konsumentverkets, Box 48, 651 02 Karlstad (www.konsumentverket.se) regelverk för konsumentfrågor.

Luma Finans AB (nedan kallad ”Credifi”) erbjuder högkostnadskredit utan säkerhet på belopp om 2 000-50 000 kr. Lånet erbjuds till privatpersoner och ska återbetalas i enlighet med punkt 2.3.

Sökanden eller låntagaren (nedan kallad ”Låntagaren”) ingår härmed ett låneavtal som består av ett individuellt låneavtal (nedan kallat ”Individuellt låneavtal”) och allmänna villkor (nedan kallade ”Allmänna villkor”), som tillsammans utgör låneavtalet i dess helhet ”Låneavtalet”.

Dessa Allmänna villkor gäller mellan Credifi och Låntagaren och träder i kraft så snart Låntagaren godkänner dem. Genom godkännandet intygar Låntagaren att denne har läst och accepterat Låneavtalet.

När Låntagaren återbetalat det utestående beloppet avslutas Låneavtalet. Om Låntagaren väljer att ingå i ett Särskilt Låneavtal gäller Allmänna Villkoren tillsammans med de Särskilda Villkoren. Lånets löptid är 30 dagar med en möjlighet att skjuta fram förfallodagen med ytterligare 30 dagar.

1.1. Ändring i villkoren

Credifi äger rätt att genomföra ändringar i dessa Allmänna villkor utan att i förväg ha inhämtat Låntagarens medgivande. Credifi ska i förekommande fall meddela Låntagaren om dessa ändringar minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft om ändringen är av väsentlig betydelse genom att tillhandahålla informationen via e-post, SMS eller på Låntagarens profil. Om Låntagaren inte godkänner ändringarna, har Låntagaren rätt att förtidslösa och säga upp lånet i enlighet med punkt 2.4. innan ändringarna träder i kraft. Om Låntagaren inte förtidslöser lånet anses Låntagaren ha godkänt ändringarna.

1.2. Kundprofil

En kundprofil skapas automatiskt vid ansökningstillfället och Låntagaren loggar in på denna med hjälp av det lösenord Låntagaren valt vid ansökningstillfället. Låntagarens profil finns på www.credifi.se. På profilen kan Credifi spara information om Låntagaren och Låneavtalet. Låntagaren ska välja ett lösenord som inte går att koppla till Låntagaren och får inte göra lösenordet tillgängligt för någon annan. Om Låntagaren får reda på att någon obehörig person har loggat in på Låntagarens profil, ska Låntagaren omedelbart meddela Credifi’s kundtjänst.

1.3 Ändring av kontaktuppgifter

Meddelanden och information om lånet kan skickas till Låntagaren via e-post, sms eller per post till de av Låntagaren angivna kontaktuppgifter alternativt andra kända kontaktuppgifter såsom exempelvis folkbokföringsadress. Låntagaren ansvarar för att utan dröjsmål meddela Credifi om byte eller ändring av namn, registrerad adress, telefonnummer, e-post, bankkontonummer och andra kontaktuppgifter där Låntagaren kan nås.

2. Lån

Låntagaren kan ansöka om lån elektroniskt via Credifi’s hemsida www.credifi.se eller via Låntagarens befintliga profil.

Låntagaren måste få sin ansökan godkänd för att kunna beviljas ett lån. Ansökan kan endast behandlas om Låntagaren har ett svenskt personnummer, uppger sitt personliga bankkonto i en svensk bank, är över 18 år, har en folkbokföringsadress i Sverige och inte har skyddad identitet vid tillfället för ansökan. Låntagaren måste också genomgå en sedvanlig kreditprövning. Det är enbart Credifi som beslutar om en person kan beviljas ett lån. Den som inte beviljas ett lån har rätt att få information om orsaken till detta, utom i de fall då ett sådant offentliggörande är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Credifi har rätt att begära en bestyrkt kopia av Låntagarens pass, körkort eller ID-kort i syfte att identifiera Låntagaren. Credifi förbehåller sig rätten att genomföra verifieringssamtal för att slutföra ansökan.

Låntagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till Låneavtalet, dock gäller inte detta om Credifi inte avser att ingå ett avtal med Låntagaren.

Om lånet beviljas tillkommer en uppläggningsavgift. Avgiften beror på det sökta lånebeloppet och debiteras enligt följande: 0-3 999 kr: 485 kr, 4 000-5 999 kr: 685 kr, 6 000-7 999 kr: 893 kr, 8 000-9 999 kr: 1 087 kr, 10 000-11 999 kr: 1 289 kr, 12 000-13 999 kr: 1 486 kr, 14 000-15 999 kr: 1 679 kr, 16 000-17 999 kr: 1 888 kr, 18 000-19 999 kr: 1 988 kr, 20 000-21 999 kr: 2 295 kr, 22 000-23 999 kr: 2 495 kr, 24 000-25 999 kr: 2 695 kr, 26 000-27 999 kr: 2 895 kr, 28 000-29 999 kr: 3 095 kr, 30 000-31 999 kr: 3 295 kr, 32 000-33 999 kr: 3 495 kr, 34 000-35 999 kr: 3 695 kr, 36 000-37 999 kr: 3 895 kr, 38 000-39 999 kr: 4 095 kr, 40 000-41 999 kr: 4 295 kr, 42 000-43 999 kr: 4 495 kr, 44 000-45 999 kr: 4 695 kr, 46 000-47 999 kr: 4 895 kr, 48 000-49 999 kr: 5 095 kr och 50 000 kr: 5 295 kr. Avgiften kapitaliseras och betalas tillsammans med resterande kapital.

En aviseringsavgift om 60 kr tillkommer vid varje avisering.

Credifi äger rätt att när som helst ändra en avgift enligt punkt 1.1., om inte annat följer av lag eller föreskrift. Credifi har rätt att ändra avgifter för lånet till Låntagarens nackdel om det är motiverat av ökningar av kostnader som avgifterna är avsedda att täcka.

2.1 Kreditbedömning

En kreditbedömning utförs av Credifi innan ett lån kan beviljas. Låntagaren godkänner vid ingåendet av avtalet att en sedvanlig kreditbedömning genomförs. Credifi inhämtar kreditupplysningar via Creditsafe, www.creditsafe.se.

Credifi förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information och dokumentation om Låntagarens identitet, ekonomiska situation samt rätten att utföra ytterligare och upprepade kreditbedömningar, förutsatt att en sådan bedömning är berättigad genom lämplig rättslig grund. I samband med kreditbedömning, kan en tredjepartstjänst såsom Tink, www.tink.com, användas om Låntagaren specifikt godkänner detta.

2.2 Ränta

Låntagaren ska betala en ränta på lånet. Den nominella räntan är f.n. 39,5 % per år och beräknas på kapitalbeloppet (inklusive eventuella kapitaliserade avgifter). Räntesatsen får ändras enligt punkt 1.1. i den utsträckning som det motiveras av:

  • kreditpolitiska beslut,
  • ändrade upplåningskostnader för Credifi, eller
  • andra kostnadsförändringar som Credifi inte skäligen kunde förutse när lånet lämnades.

2.2.1 Effektiv ränta

Med effektiv ränta avses lånekostnaden angiven som en årlig ränta, dvs. räntesats per år beräknad på lånebeloppet med beaktande av delbetalningar under lånets löptid. Den effektiva räntan vid tillfället för lånets beviljande framgår av det Individuella låneavtalet.

2.3 Återbetalning

På förfallodagen ska hela det utestående beloppet vara Credifi tillhanda. Låntagaren har möjlighet att, istället för att erlägga hela det utestående beloppet, skjuta fram förfallodagen genom att betala en förlängningsavgift. Kostnaden för att skjuta fram förfallodatumet bestäms utifrån ursprungsbeloppet som beviljats och debiteras enligt följande: 0-3 999 kr: 485 kr, 4 000-5 999 kr: 685 kr, 6 000-7 999 kr: 893 kr, 8 000-9 999 kr: 1 087 kr, 10 000-11 999 kr: 1 289 kr, 12 000-13 999 kr: 1 486 kr, 14 000-15 999 kr: 1 679 kr, 16 000-17 999 kr: 1 888 kr, 18 000-19 999 kr: 1 988 kr, 20 000-21 999 kr: 2 295 kr, 22 000-23 999 kr: 2 495 kr, 24 000-25 999 kr: 2 695 kr, 26 000-27 999 kr: 2 895 kr, 28 000-29 999 kr: 3 095 kr, 30 000-31 999 kr: 3 295 kr, 32 000-33 999 kr: 3 495 kr, 34 000-35 999 kr: 3 695 kr, 36 000-37 999 kr: 3 895 kr, 38 000-39 999 kr: 4 095 kr, 40 000-41 999 kr: 4 295 kr, 42 000-43 999 kr: 4 495 kr, 44 000-45 999 kr: 4 695 kr, 46 000-47 999 kr: 4 895 kr, 48 000-49 999 kr: 5 095 kr och 50 000 kr: 5 295 kr. Låntagaren kan endast vid ett (1) tillfälle betala förlängningsavgift för att skjuta fram förfallodagen. Om Låntagaren varken betalar det totala utestående beloppet eller förlängningsavgiften kommer hela lånet att förfalla till omedelbar betalning.

Om Låntagaren har valt att skjuta fram förfallodagen ska Låntagaren nästkommande förfallodag erlägga full betalning eller ingå ett nytt avtal med Credifi om att återbetala på annat sätt.

Betalning sker via den metod som Credifi anvisar på Låntagarens profil. Credifi tar emotbetalning endast i svenska kronor via ombud i Sverige eller svensk bank. Credifi har rätt att avräkna påminnelseavgift, inkassokostnad, aviseringsavgift, förlängningsavgift, dröjsmålsränta, ränta sedan kapital inklusive de kapitaliserade avgifterna.

Om Låntagaren gör en överbetalning i samband med de åtaganden som följer med Låneavtalet, dvs. när Låntagaren har betalat samtliga betalningar till Credifi enligt Låneavtalet, ska Credifi efter begäran från Låntagaren återbetala det överskjutande beloppet till det bankkonto varifrån beloppet betalades. Credifi äger rätt att begära in kompletterande dokumentation ifrån Låntagaren för att kunna genomföra denna återbetalning.

2.4 Förtidsinlösen och ångerrätt

Låntagaren har när som helst rätt att återbetala hela eller del av lånet i förtid. Låntagaren har skyldighet att återbetala upplupen ränta och avgifter för lånet fram till det datum då återbetalningen kommer Credifi tillhanda. Om Låntagaren vill förtidslösa sitt lån ska Låntagaren kontakta Credifi’s kundtjänst för att få information om aktuellt belopp att återbetala för att Credifi ska kunna placera betalningen korrekt. Credifi tar inte ut något ränteutjämningsbelopp.

Låntagaren har även rätt att ångra Låneavtalet inom 14 dagar efter det att Låneavtalet har ingåtts. Datumet för ingåendet av Låneavtalet anges i det Individuella Låneavtalet. Frånträdandet görs genom att Låntagaren meddelar om frånträdande till Credifi, se punkt 8 för kontaktuppgifter. Låntagaren ska omedelbart och senast inom 30 dagar efter att Låntagaren har skickat meddelandet om frånträdande av Låneavtalet återbetala det utestående beloppet och den upplupna räntan, beräknat från den dag lånet utbetalades till Låntagaren fram till det datum då återbetalning av lånet mottogs av Credifi.

2.5 Överlåtelse av lånet

Credifi har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran hos en tredje part.

Låntagaren har inte rätt att överlåta lånet, rättigheterna eller skyldigheterna i enlighet med Låneavtalet utan skriftligt samtycke från Credifi.

3. Hantering i och med dröjsmål

Om Låntagaren inte återbetalar enligt det Individuella Låneavtalet, har Credifi rätt att debitera dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan debiteras med 39,5 % per år på det förfallna kapitalbeloppet (inklusive eventuella kapitaliserade avgifter) fram till dess att full betalning sker. Ett år anses vara 365 dagar.

Vid utebliven betalning har Credifi rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per skickad påminnelse och inkassokostnad om 180 kr för skickat inkassokrav. Om Credifi vidtar rättsliga åtgärder tillkommer ytterligare kostnader, såsom exempelvis kostnaden för att ansöka om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten om 680 kr.

4. Behandling av personuppgifter

Credifi behandlar Låntagarens personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och i enlighet med de ändamål och på det sätt som anges i Credifi’s Integritetspolicy. Låntagaren kan alltid hitta Integritetspolicyn på Credifi’s hemsida, www.credifi.se.

5. Ansvarsbegränsning

Credifi är inte ansvarigt för skada, som beror på omständighet utanför Credifi’s kontroll såsom svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet, s.k. force majeure. Skada, som kan uppkomma i andra fall, skall inte ersättas av Credifi om Bolaget förfarit med normal aktsamhet. Credifi ansvarar inte för indirekt skada om inte skadan orsakats av Credifi’s vårdslöshet eller grova vårdslöshet.

Vid användning av rätt kommunikationsmedel, är Credifi inte ansvarigt för skador som orsakats av avbrott i posttjänster, fax, elektronisk eller annan kommunikation eller teknisk utrustning, som används inom Credifi’s verksamhet om bolaget förfarit med normal aktsamhet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, avbrott i driften av kommunikationsanordningar på grund av förseningar eller förlust av skickade e-postmeddelanden, felmeddelanden, avbrott på webbplatsen och störningar i systemet för utbyte av elektronisk information och betalning via kreditinstitutioner (inklusive internetbanktjänster).

6. Klagomål och tvister

I händelsen av klagomål ska Låntagaren kontakta Credifi’s kundtjänst via e-post eller telefon. Låntagaren kan även skriftligen begära att ärendet granskas av klagomålsansvarig på Credifi, se punkt 8 för kontaktuppgifter.

Om Låntagaren fortfarande är missnöjd kan denne vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00, www.arn.se. Rådgivning kan erhållas från den kommunala konsumentrådgivaren eller konsumenternas bank- och finansbyrå.

7. Tillämplig lag och behörig domstol

Svensk lag tillämpas på Låneavtalet och eventuell tvist avgörs i svensk domstol.

8. Credifi’s kontaktuppgifter

Luma Finans AB, Org.nr 556902–7344
Hammarby Allé 93, 120 63 Stockholm

Credifi är en produkt från Luma Finans AB. Luma Finans Telefon kundtjänst: 08 12 11 18 11
E-post kundtjänst: info@credifi.se
E-post inkasso: inkasso@credifi.se
E-post klagomålsansvarig: klagomal@credifi.se